Workshop

3 - 9 August 2010 @ Britto Studio


Participants:
1. Sanjida Shaheed
2. Syed Abu Zakir Emon  
3. Rashidul Hassan Sharif 
4. Md. Hasan Morshed 
5. Farida Sultana 
6. Habib 
7. Ayesha Sultana
8. Ashim Halder Sagor
9. Najmun Nahar Keya
10. Shimul Saha